Flexible Automation System Co., Ltd

sustainability homepage
Là một phần của Tập đoàn CEH, chúng tôi thúc đẩy “Động lực bền vững” để có cuộc sống toàn cầu tốt đẹp hơn…

Mục tiêu ESG của nhóm chúng tôi

Khung IMPACT

I

Innovation

Sự đổi mới

Để đổi mới hoạt động R&D của Tập đoàn và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của chúng tôi hướng tới Tương lai Xanh.

M

Measurement

Đo đạc

Đo lường và giảm mức tiêu thụ điện của Tập đoàn xuống 40% vào năm 2025 so với mức hiện tại.

P

Preservation

Sự bảo tồn

Bảo tồn và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên bằng cách thúc đẩy tái chế, sử dụng năng lượng tái tạo và thúc đẩy số hóa.

A

Advocacy

Vận động

Ủng hộ và lãnh đạo các hoạt động bền vững bằng cách thành lập ủy ban Phát triển bền vững của Tập đoàn để xây dựng và duy trì các Kế hoạch và lộ trình Xanh của chúng tôi.

C

Compliance

Sự tuân thủ

Tuân thủ mục tiêu phát thải carbon Net-Zero của Liên hợp quốc/COP28 vào năm 2050.

T

Training

Đào tạo

Đào tạo nhân viên của chúng tôi thông qua chương trình Hộ chiếu Bền vững trên toàn tập đoàn, bồi dưỡng và nâng cao kiến ​​thức của họ về tính bền vững.

I

Innovation

Sự đổi mới

 

Để đổi mới hoạt động R&D của Tập đoàn và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của chúng tôi hướng tới Tương lai Xanh.

M

Measurement

Đo đạc

 

Đo lường và giảm mức tiêu thụ điện của Tập đoàn xuống 40% vào năm 2025 so với mức hiện tại.

P

Preservation

Sự bảo tồn

 

Bảo tồn và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên bằng cách thúc đẩy tái chế, sử dụng năng lượng tái tạo và thúc đẩy số hóa.

A

Advocacy

Vận động

 

Ủng hộ và lãnh đạo các hoạt động bền vững bằng cách thành lập ủy ban Phát triển bền vững của Tập đoàn để xây dựng và duy trì các Kế hoạch và lộ trình Xanh của chúng tôi.

C

Compliance

Sự tuân thủ

 

Tuân thủ mục tiêu phát thải carbon Net-Zero của Liên hợp quốc/COP28 vào năm 2050.

T

Training

Đào tạo

 

Đào tạo nhân viên của chúng tôi thông qua chương trình Hộ chiếu Bền vững trên toàn tập đoàn, bồi dưỡng và nâng cao kiến ​​thức của họ về tính bền vững.