Thành viên của Tập đoàn CEH

  • IStock 58224846 LARGE

Milestones

1983

Thành lập

- Pumas Automation & Robotics Pte Ltd (Singapore)

 

Thành lập

- FAS Malaysia (5 văn phòng)  

     

1987

Thành lập

- FAS Hong Kong

 

Thành lập

- FAS Phi-lip-pin (2 văn phòng)

  

1989

Thành lập

- FAS Thái Lan (3 văn phòng)

 

Thành lập

- FAS Úc

        

1991

Thành lập

- PT Flexindomas (4 văn phòng)

     

1992

Thành lập

- Nematron Singapore

 

Thành lập

- FAS China (14 văn phòng)

  

1996

Thành lập

- FAS India (6 văn phòng)

 

2008

Thành lập

- FAS Vietnam

  

2013

Hợp tác với Công ty TNHH Conny trong Dự án Nhà máy

  

2016

Mở rộng giải pháp tự động hóa Ind & Ind.4.0 / IOT